2019. február 3.

Utazás Kiállítás: Menni vagy nem menni?

Utazás Kiállítás 2019 – Én ott leszek! Gyertek ti is!

2018. augusztus 10.

Visszatérni vagy újat keres­ni – #gon­do­lat­éb­resz­tő

Megfogadtam, amíg van­nak szá­mom­ra isme­ret­len helyek, addig nem térek vissza ugyan­ar­ra a hely­re. És a sors…

2018. május 8.

Napsütés, strand és lazsá­lás vagy váro­si kalan­dok?

Azt hiszem, mind­ket­tő­ből jó, ha van egy kicsi…

2018. április 22.

Egy napos város­lá­to­ga­tá­sok; meg­éri?

Mikor szám­ba veszem az oko­kat, hogy miért is dön­töt­tünk mi is sok eset­ben az egy napos város­lá­to­ga­tás mel­lett, rög­tön tudom a választ.

2018. január 29.

Külföldi láto­ga­tás vagy bel­föl­di prog­ram?

Kíváncsi vagyok, mit pre­fe­rál­tok, ha van egy‐két nap sza­bad­sá­go­tok. Kirándultok, well­ness pihe­nés­re indul­tok bel­föl­dön vagy egy kül­föl­di úti­célt válasz­to­tok? Úgy gon­dol­tam, hogy ezt a kér­dést én is meg­vá­la­szo­lom.

2017. december 11.

Ajándék, élmény, uta­zás, bol­dog­ság – gon­do­lat­éb­resz­tő

A leg­na­gyobb élmény az uta­zás, az uta­zás pedig a leg­hosszab­ban tartó bol­dog­ság. Ajándékozz bol­dog­sá­got!

2017. november 17.

Vigyázat, gye­rek­kel vagyok! – gon­do­lat­éb­resz­tő

Családbarát men­ta­li­tás, csa­lád­ba­rát szál­lo­dák és mese­út­ki­önyv? Családbarát uta­zás téma­kör­ben fel­me­rült gon­do­la­tok.

2017. június 22.

Kellemes és kel­le­met­len élmé­nyek a helyi­ek­kel

Egy uta­zás­ról igyek­szünk min­dig csak a szé­pet és jót meg­je­gyez­ni, eze­ket mesél­jük még soká­ig itt­hon, azon­ban akad­nak kel­le­met­len szi­tu­á­ci­ók is, melyek azért csak ott marad­nak ben­nünk. Most mesé­lek ilyen­ről és ellen­pél­da­ként olyan­ról is, és min­den útról ezért is vagy ennek elle­né­re is cso­dás emlé­ke­im van­nak. A kényel­met­len­sé­ge­ken felül kell kere­ked­ni, hiszen kaland az élet!