2018. július 25.

Nyelvtanulás Máltán? Mi bevál­lal­nánk!

Gondolatok, hogy miért érde­mes Máltát válasz­ta­ni angol nyelv­ta­nu­lás­ra; mert igen, kife­je­zet­ten ide­á­lis hely.

2018. július 20.

Krasiczyn és Przemysl, amit nekünk magya­rok­nak Dél‐Lengyelország ad

Egy gyö­nyö­rű rene­szánsz vár­kas­tély és egy magyar tör­té­ne­lem­mel átita­tott város fel­fe­dezé­re várt.

2018. július 19.

Történelmünk nyo­má­ban – Beregszász, Munkács, Przemysl, Krasiczyn és Zboró

Egy tör­té­nel­mi zarán­dok­út a Zrínyi‐Rákóczi év kap­csán, mely­nek állo­má­sa­in a magyar tör­té­ne­lem meg­ele­ve­ne­dik.

2018. július 18.

#ElzásziKalandok – Colmar, „Meseország“ szí­nes, virá­gos kapu­ja

Egy varázs­la­tos kis­vá­ros, amely szín­há­zi dísz­let is lehet­ne. Egyszer látni kell élő­ben is, most muta­tom fotó­kon!

2018. július 15.

#ElzásziKalandok – Eguisheim a ked­venc szí­nes házi­kós fal­vam lett

Ha az elzá­szi kirán­du­lá­sok közül Colmar mel­lett csak egyet választ­hat­nék, akkor az biz­tos, hogy Eguisheim lenne!

2018. július 14.

#ElzásziKalandok – Kaysersberg egy roman­ti­kus kis­vá­ros, Albert Schweitzer szü­lő­vá­ro­sa

Kaysersberg egy varázs­la­tos kis­vá­ros sző­lő­bir­to­kok­kal körül­ölel­ve és a fölé maga­so­dó vár­rom­já­val, ahon­nan mese­szép a kilá­tás.

2018. július 13.

#ElzásziKalandok – Ribeauvillé és Riquewihr, a Disneyt is meg­ih­le­tő fal­vak

A Disney Studiot is meg­ih­let­te a két tele­pü­lés, és való­ban mint­ha egy mese sze­rep­lő­i­ként sétál­nánk itt.

2018. július 12.

#ElzásziKalandok – Strasbourg, „Meseország“ fővá­ro­sa Európa köze­pén

Elzászi uta­zá­sunk egy­na­pos kirán­du­lá­sa Európa egyik fővá­ro­sá­ba, fotó­al­bum a világ­örök­ség részét képe­ző óvá­ro­sá­ról.

2018. július 10.

#ElzásziKalandok – élmé­nyek, tapasz­ta­la­tok az Elzászi bor­vi­dé­ken

Élményeink alap­ján prak­ti­kus infor­má­ci­ók egy elzá­szi uta­zás meg­szer­ve­zé­sé­hez