2018. március 25.

Val­let­ta, Mál­ta – min­den, ami jól jöhet a ter­ve­zés­hez

Hasz­nos és prak­ti­kus infor­má­ci­ók, segéd­le­tek és tip­pek Mál­tá­ra uta­zók­nak

2018. március 22.

Sli­ema: fel­fe­dez­ni Mál­tát innen a leg­jobb, leg­sok­ol­da­lúbb

A lehe­tő leg­jobb dön­tés volt itt szál­lást fog­lal­ni, innen ter­vez­ni meg a napi kirán­du­lá­sa­i­kat Mál­tán.

2018. március 21.

Mdi­na & Rabat, garan­tált idő­uta­zás

Nyu­ga­lom szi­ge­te, tör­té­nel­mi fel­leg­vár, varázs­la­tos séták, én így jel­le­mez­ném Mdina-t.

2018. március 16.

A Három Város, azaz Seng­lea, Cos­pi­cua és a leg­fon­to­sabb Vit­to­ri­o­sa

A Szent János Lovag­rend ezen a terü­le­ten, Bir­gu­ban a mai Vit­to­ri­o­sa város­ban ala­kí­tot­ta ki első, erőd­del meg­erő­sí­tett köz­pont­ját 1530-ban.

2018. március 15.

Popeye Vil­lage, fil­mes élmé­nyek kicsik­nek és nagyok­nak

Mál­tán for­gat­ták az 1980-ban meg­je­lent Popeye fil­met Robin Wil­li­ams fősze­rep­lé­sé­vel, s a dísz­le­tül szol­gá­ló falu ma iga­zi turis­ta att­rak­ció.

2018. március 12.

A mosta-i Rotun­da Euró­pa leg­jei között

Lenyű­gö­ző kupo­lá­já­val elszé­dí­ti a láto­ga­tót, át kell élni!

2018. március 10.

Elvesz­ve Valletta-ban – lát­ni­va­lók és élmé­nyek

Élmé­nyek­kel teli város­né­zés, emlé­ke­ink sok-sok fény­kép­pel.

2018. március 4.

Mars­ax­lokk, Mál­ta leg­szí­ne­sebb kikö­tő­je

Elra­bol­ta a szí­vem ez a kis halász­fa­lu, ez nem vitás.