2018. március 25.

Valletta, Málta – min­den, ami jól jöhet a ter­ve­zés­hez

Hasznos és prak­ti­kus infor­má­ci­ók, segéd­le­tek és tip­pek Máltára uta­zók­nak

2018. március 22.

Sliema: fel­fe­dez­ni Máltát innen a leg­jobb, leg­sok­ol­da­lúbb

A lehe­tő leg­jobb dön­tés volt itt szál­lást fog­lal­ni, innen ter­vez­ni meg a napi kirán­du­lá­sa­i­kat Máltán.

2018. március 21.

Mdina & Rabat, garan­tált idő­uta­zás

Nyugalom szi­ge­te, tör­té­nel­mi fel­leg­vár, varázs­la­tos séták, én így jel­le­mez­ném Mdina‐t.

2018. március 16.

A Három Város, azaz Senglea, Cospicua és a leg­fon­to­sabb Vittoriosa

A Szent János Lovagrend ezen a terü­le­ten, Birguban a mai Vittoriosa város­ban ala­kí­tot­ta ki első, erőd­del meg­erő­sí­tett köz­pont­ját 1530‐ban.

2018. március 15.

Popeye Village, fil­mes élmé­nyek kicsik­nek és nagyok­nak

Máltán for­gat­ták az 1980‐ban meg­je­lent Popeye fil­met Robin Williams fősze­rep­lé­sé­vel, s a dísz­le­tül szol­gá­ló falu ma igazi turis­ta att­rak­ció.

2018. március 12.

A mosta‐i Rotunda Európa leg­jei között

Lenyűgöző kupo­lá­já­val elszé­dí­ti a láto­ga­tót, át kell élni!

2018. március 10.

Elveszve Valletta‐ban – lát­ni­va­lók és élmé­nyek

Élményekkel teli város­né­zés, emlé­ke­ink sok‐sok fény­kép­pel.

2018. március 4.

Marsaxlokk, Málta leg­szí­ne­sebb kikö­tő­je

Elrabolta a szí­vem ez a kis halász­fa­lu, ez nem vitás.