2018. február 27.

Feb­ru­ár­ban Mál­ta? Igen!

Hogy miért válasz­tot­tuk ilyen­kor Mál­tát, most elme­sé­lem.

2018. február 12.

Fer­ry­view Guest­hou­se, avagy ébredj hajó­kürt­re Dub­lin­ban

Clon­tarf köz­ked­velt ten­ger­par­ti kerü­le­té­ben egy csa­lá­di­as ven­dég­ház kitű­nő elhe­lyez­ke­dés­sel.

Sky Hotel Apartments Stockholm
2018. február 9.

Sky Hotel Apart­ments, egy nyu­ga­ti egye­te­mis­ta élet­ér­zé­sű szál­lás Stock­holm­ban

„Őszin­tén, ma már töb­bet is fizet­nék érte, ha újra Stock­holm len­ne az úti­cél.“

2018. február 6.

Amster­dam Wiech­mann Hotel, ha közel akarsz len­ni min­den­hez

Sem­mi­lyen for­má­ban nem szpon­zo­rált, sok­kal inkább egy tapasz­ta­la­ton ala­pu­ló szál­lás­aján­ló.

2018. február 4.

Egy újabb bakancs­lis­tás hely: Cobh

Íror­szág déli részén van egy kikö­tő­vá­ros, mely a 20. szá­zad tör­té­nel­mé­be szer­ve­sen bele­ivó­dott, de bakancs­lis­tánk­ra ezen kép lát­tán került fel.

Bakio, Baszkföld
2018. február 2.

Én tit­kos nagy álmom: Ház Baki­o­ban

Merj álmod­ni, de csak olyat, amely­től nem félsz, ha való­ra válik. Én ezt inkább kihí­vás­nak talál­nám!