2018. január 29.

Külföldi láto­ga­tás vagy bel­föl­di prog­ram?

Kíváncsi vagyok, mit pre­fe­rál­tok, ha van egy‐két nap sza­bad­sá­go­tok. Kirándultok, well­ness pihe­nés­re indul­tok bel­föl­dön vagy egy kül­föl­di úti­célt válasz­to­tok? Úgy gon­dol­tam, hogy ezt a kér­dést én is meg­vá­la­szo­lom.

2018. január 16.

Stockholm 6 pont­ban, 87 fotón

Bakancslista kez­dők­nek Stockholmhoz, illet­ve kedv­csi­ná­ló min­den uta­zó­nak.

Moher-sziklák, Cliffs of Moher
2018. január 14.

Kirándulás a Moher‐sziklákhoz

Dublini város­né­zé­sünk pár napja alatt a város meg­is­me­ré­se mel­lett egy nagy vágyunk volt, eljut­ni a Moher‐sziklákhoz.

2018. január 9.

Egy napos város­lá­to­ga­tá­sok szá­raz­föl­dön

Ajánlok hat olyan várost, amely egy napos város­lá­to­ga­tás kere­té­ben meg­is­mer­he­tő a szá­raz­föl­dön, vonat­tal vagy busszal.

Városnézések reülővel
2018. január 6.

Egy napos város­lá­to­ga­tá­sok repü­lő­vel

Ha kevés az idő­tök, kisebb az anya­gi kere­te­tek és/vagy kikap­cso­lód­ná­tok egy kicsit, utaz­za­tok el egy napra, akár repü­lő­vel.