2017. december 29.

Legnépszerűbb a blo­gon 2017‐ben: Portugália

Így év végén, arra gon­dol­tam, meg­mu­tat­juk nek­tek, melyik ország volt a leg­nép­sze­rűbb a blo­gon a #kaland­lis­ta éle­té­ben. Kicsit újra­gon­dol­juk, kicsit fel­idéz­zük ezt az uta­zást.

2017. december 27.

Éves uta­zás­ter­ve­ző

Ajánlott úti­cé­lok havi bon­tás­ban

2017. december 17.

Adventi han­gu­lat Krakkóban

Ez az út nem egy átla­gos város­né­zés, sok­kal inkább egy kará­cso­nyi ráhan­go­ló­dás – fény­kép­al­bum­mal

2017. december 11.

Ajándék, élmény, uta­zás, bol­dog­ság – gon­do­lat­éb­resz­tő

A leg­na­gyobb élmény az uta­zás, az uta­zás pedig a leg­hosszab­ban tartó bol­dog­ság. Ajándékozz bol­dog­sá­got!

2017. december 9.

Dudley, az egy­kor ipari köz­pont, ma a Black Country Living Museum ott­ho­na

Dudley ma Anglia West Midlands régi­ó­já­nak egyik kiemel­ke­dő lát­vá­nyos­sá­gá­val ren­del­ke­zik, a Black Country Living Museum az régió ipari váro­sa­i­nak háza­it, üzle­te­it, több száz éves tör­té­ne­tét mutat­ja be szabd­té­ri inter­ak­tív múze­um­ként.

2017. december 4.

13+1 érde­kes­ség Skóciáról

Tények, érde­kes­sé­gek a skó­tok­ról és Skóciáról

2017. december 1.

Ljubljana decem­ber­ben, adven­ti vásár és sza­bad­té­ri kon­cer­tek

A szlo­vén fővá­ros decem­ber­ben iga­zán meg­ér­de­mel egy láto­ga­tást!