2017. november 29.

Úti­terv: Buda­pest – Róma – Szar­dí­nia (Cag­lia­ri – Olbia) – Milá­nó – Buda­pest

Olasz­or­szá­gi kör­uta­zás más­képp. Város­lá­to­ga­tá­sok és „Kós­tolj bele Szar­dí­ni­á­ba!“

2017. november 26.

A világ első sza­bad­té­ri múze­u­ma, a stock­hol­mi Skan­zen

A Skan­zen a világ első és leg­ré­geb­bi sza­bad­té­ri múze­u­ma, mely az ország min­den tájá­ról ide szál­lí­tott, majd újra­épí­tett házak, temp­lo­mok, szél­mal­mok, isko­lák, műhe­lyek és azok beren­de­zé­se­i­nek a 18. és 19. szá­za­di tör­té­ne­tét, éle­tét mutat­ja be.

2017. november 21.

Ked­venc épü­le­tem Bar­ce­lo­ná­ban – Casa Batl­ló

Anto­ni Gau­dí mes­ter­mű­ve, mely az UNES­CO Világ­örök­ség lis­tá­ján is sze­re­pel. Izgal­mas láto­ga­tás, kivá­ló prog­ram gye­rek­kel is.

2017. november 17.

Vigyá­zat, gye­rek­kel vagyok! – gon­do­lat­éb­resz­tő

Csa­lád­ba­rát men­ta­li­tás, csa­lád­ba­rát szál­lo­dák és mese­út­ki­önyv? Csa­lád­ba­rát uta­zás téma­kör­ben fel­me­rült gon­do­la­tok.

2017. november 13.

Város­né­zés Amsz­ter­dam­ban

Pár érde­kes­ség a hol­land fővá­ros­ról, város­né­ző fotó­ga­lé­ria első láto­ga­tók­nak

2017. november 12.

Levél Rómá­hoz – élmény­be­szá­mo­ló más­képp

Élmény­be­szá­mo­ló, hasz­nos gya­kor­la­ti infor­má­ci­ók egy kicsit más­képp

2017. november 8.

Város­né­zés Rómá­ban – 2 nap, 2 útvo­nal

Aján­lott útvo­na­lak Rómá­hoz tér­kép­meg­je­lö­lés­sel és fotó­ga­lé­ri­á­val, ami­vel az összes híres, fon­tos neve­ze­tes­sé­get meg­is­mer­he­ti­tek.

2017. november 5.

Szar­dí­nia: 4 nap autó nél­kül is tar­tal­ma­san

Cag­lia­ri és kör­nyé­kén meg­va­ló­sít­ha­tó prog­ra­mok egy­sze­rű­en gya­log vagy helyi busz­köz­le­ke­dés­sel.

2017. november 4.

Szar­dí­nia: Az élet Cagliari-ban – fotó­ga­lé­ri­á­val

Fedez­zé­tek fel velünk Cag­lia­ri szép­sé­ge­it, érez­zé­tek át velünk han­gu­la­tát! Hasz­nos infor­má­ci­ók, tip­pek és fény­ké­pek a város­hoz.