2017. augusztus 31.

Olaszország a nyár leg­ked­vel­tebb desz­ti­ná­ci­ó­ja

A nyári szü­net alatt több cikk és érde­kes­ség jelent meg a #kaland­lis­ta blo­gon és a face­book olda­lon, melyek alap­ján most végig­uta­zunk Olaszországon.

Érdekességek az ola­szok­ról, Olaszországról

Pár kevés­bé ismert tud­ni­va­ló, érde­kes­ség az ország­ról és az ola­szok­ról, per­sze a tel­jes­ség igé­nye nél­kül, ami engem is érde­kelt vagy épp meg­le­pett.

2017. augusztus 30.

Egy nap Milánóban

Kevesebb, mint 24 óra a város­ban. Biztos lenne még fel­fe­dez­ni­va­ló, de nekünk ez így volt az igazi, így a nagy élmény, melyet sosem fogunk bánni és örök emlék.

2017. augusztus 29.

5 kirán­du­lás tipp Madridból

A spa­nyol fővá­ros­ban én sosem tudok unat­koz­ni, min­dig talál­ni vala­mi újat vagy vala­mi­ért más, és egy­sze­rű­en jól érzem magam. Mégis, ha úgy adó­dik, van néhány hely, ahova fel­tét­len el kell láto­gat­ni egy­szer, és Madridból érde­mes tenni egy napos kirán­du­lást ezek­be a váro­sok­ba.

2017. augusztus 28.

Úti terv: Rotterdamtól Párizsig

A Transavia légi­tár­sa­ság Budapestről két köz­vet­len jára­tot üze­mel­tet, úti cél­juk Rotterdam és Párizs. Hogy mit lehet ebből kihoz­ni? Úti terv: három ország, Rotterdamtól Párizsig.

2017. augusztus 27.

3 új járat, 3 új úti célunk októ­ber­től

A Ryanair‐nek köszön­he­tő­en újabb három olyan város lesz 2017. októ­ber végé­től köz­vet­len elér­he­tő Budapestről, mely fel­csi­gáz­ta az érdek­lő­dé­se­met. A mégis melyik és miért kér­dés­re a vála­szok…

2017. augusztus 26.

A por­tu­gá­lok kaka­sa

Barcelos kakas. A por­tu­gá­lok jel­ké­pé­vé vált a kakas, melyet az ország­ban járva úton‐útfélen lát­ha­tunk külön­bö­ző for­mák­ban, de hogy minek is köszön­he­tik őt, miért lett ő a jel­kép? – nem­rég ezt is kide­rí­tet­tük.

2017. augusztus 24.

Egy újabb bakancs­lis­tás hely: Marettimo

Van egy kis szi­get Szicília part­ja­i­nál, az Egadi‐szigetekhez tar­to­zó­an, mely lát­tán meg­dob­bant a szí­vem. Olaszország egy kevés­bé ismert szeg­le­te, Marettimo.

2017. augusztus 23.

Passautól Budapestig hajóz­va, várost nézve

Budapestiként, ami­kor csak a bel­vá­ros­ban jár az ember, nap mint nap látja az itt hor­gony­zó hatal­mas hajó­kat, melyek szál­lo­da­ként és köz­le­ke­dé­si esz­köz­ként is szol­gál­nak, s mind­emel­lett pedig meg kell hagy­ni, nagyon ele­gán­sak, tekin­té­lye­sek és oly­kor igen csá­bí­tó­ak a Duna vizén…

2017. augusztus 22.

Ismered a spa­nyo­lok hatal­mas biká­já­nak ere­de­tét?

Ha az ere­de­tét eddig nem is ismer­ted, biz­tos vagyok benne, hogy talál­koz­tál úton‐útfélen a hatal­mas feke­te biká­val, mely Spanyolország egyik jel­ké­pe ma már. Valamilyen for­má­ban sze­rin­tem nem tudja meg­áll­ni az ember, hogy ne hozza haza magá­val, legyen az kis plüss­fi­gu­ra, kulcs­tar­tó vagy pólón, puló­ve­ren.

2017. augusztus 21.

Murano, Burano és Trocello, kirán­du­lás Velence körül

Megismertük már Velence híres épü­le­te­it, neve­ze­tes­sé­ge­it, hajóz­tunk a csa­tor­ná­kon és kíván­csi­ak len­nénk a hoz­zá­tar­to­zó lagú­nák vilá­gá­ra is, vagy már több­ször jár­tunk a város­ban és ezút­tal kirán­du­lást is ten­nénk a kör­nyé­ken, néz­zük meg a híres Murano üve­ge­it, fény­ké­pez­ked­jünk Burano szí­nes házai közt vagy utaz­zunk egyet az idő­ben Trocello‐ban.