2017. június 30.

Grenoble és Annecy, a Francia‐Alpok

#GyerekkéntIsUtaztam – 3. rész

2017. június 29.

Városnézés Birmingham‐ben

Londonhoz képest a lát­ni­va­lók sora kisebb, de van egy olyan mili­ő­je az állan­dó­an moz­gás­ban lévő met­ro­po­lisz­nak, ami érde­kes­sé és élménnyé teszi a láto­ga­tást.

2017. június 28.

13+1 érde­kes­ség Horvátországról

A nyári hóna­pok­ban Horvátország köz­ked­velt úti cél a magyar uta­zók köré­ben. Ilyenkor sokan láto­gat­nak déli szom­szé­dunk­hoz és szí­ve­sen töl­tik sza­bad­sá­gu­kat vala­me­lyik káp­rá­za­tos ten­ger­par­ton. A viha­ros tör­té­nel­met meg­élt ország ter­mé­sze­ti cso­dák­ban bővel­ke­dik és kul­tu­rá­lis szem­pont­ból is több kiemel­ke­dő lát­ni­va­lót kínál, így ez egy­ál­ta­lán nem csoda. Összegyűjtöttem most 13+1 érde­kes­sé­get, hasz­nos tud­ni­va­lót…

2017. június 26.

Miért éppen Málta?

A Földközi‐tenger köze­pén, Budapest terü­le­té­nél körül­be­lül egy­har­mad­dal kisebb szi­get, Málta egy­aránt lehet a pihen­ni vágyók, aktív prog­ra­mo­kat és kul­tú­rát, tör­té­nel­met kere­sők leg­jobb úti célja. Budapestről köz­vet­len járat­tal kicsit több mint két óra alatt elér­he­tő repü­lő­vel és a sze­zon április‐májustól egé­szen októ­be­rig tart.

2017. június 22.

Kellemes és kel­le­met­len élmé­nyek a helyi­ek­kel

Egy uta­zás­ról igyek­szünk min­dig csak a szé­pet és jót meg­je­gyez­ni, eze­ket mesél­jük még soká­ig itt­hon, azon­ban akad­nak kel­le­met­len szi­tu­á­ci­ók is, melyek azért csak ott marad­nak ben­nünk. Most mesé­lek ilyen­ről és ellen­pél­da­ként olyan­ról is, és min­den útról ezért is vagy ennek elle­né­re is cso­dás emlé­ke­im van­nak. A kényel­met­len­sé­ge­ken felül kell kere­ked­ni, hiszen kaland az élet!

2017. június 18.

A sár­mos San Sebastian, Európa egyik leg­szebb ten­ger­part­ja

Spanyolország észa­ki részén, Baszkföldön San Sebastian terü­le­ti­leg és ide­gen­for­gal­mi­lag is az egyik leg­na­gyobb város az óce­án­par­ton. Emellett fon­tos keres­ke­del­mi köz­pont a fran­cia határ­tól pár km‐re, illet­ve Európa Kulturális Fővárosa volt 2016‐ban, szám­ta­lan kon­cert­tel és kiál­lí­tás­sal.

2017. június 14.

6 óra alatt meg­néz­zük Bilbao‐t és kész!

Hogy mit lát­tunk, mi fért bele az időnk­be áll­jon itt mint egy bakancs­lis­ta.

2017. június 12.

Bakio és a Hotel Arimune Restaurante

Spanyolország észa­ki part­ja­i­nak köze­pén talál­ha­tó egy kis öböl, mely homo­kos ten­ger­part­já­val, erő­tel­jes hul­lá­ma­i­val, elké­pesz­tő magas­sá­gú szik­lák­kal hatá­rol­tan első látás­ra a szí­vem­be lopta magát.

2017. június 11.

Gaztelugatxe – min­den, amit tudni kell róla

Gaztelugatxe, álom­ból való­ság