2017. május 30.

Thermal Hotel Visegrád****superior, Visegrád

Volt alkal­munk kicsit köze­lebb­ről is meg­is­mer­ked­ni a Dunakanyar egyik leg­nép­sze­rűbb szál­lo­dá­já­val és élmé­nye­ink­ről, tapasz­ta­la­ta­ink­ról most egy össze­fog­la­ló is készült.

2017. május 29.

Hétvégi uta­zá­sok, melyek hiá­nyoz­nak még

Elkezdtem össze­ír­ni egy lis­tát, melyek azok a helyek, ame­lye­ket egy nap, egy hét­vé­ge alatt meg lehet láto­gat­ni és még hiány­zik az élmény, a pipa mel­lő­lük.

2017. május 24.

Gyimes és az Ezeréves határ

Csíkszeredából ahogy a Gyimesek völ­gyé­be eresz­ke­dünk, még Gyimesfelsőlok hatá­rá­ban van egy “mese­há­zi­kó”, ahol min­dig úgy érzem, haza­ér­ke­zem.

2017. május 17.

Vital Hotel Nautis****, Gárdony

A hét­vé­gét hazai tájon, a Velencei‐tó part­ján töl­töt­tük és a Vital Hotel Nautis négy­csil­la­gos szál­lo­da ven­dé­gei vol­tunk Gárdonyban.

2017. május 16.

Lisszabontól Portóig – VIDEO beszá­mo­ló

Utazásunk tör­té­ne­te vide­ó­in­kon keresz­tül.

2017. május 15.

Positano, az Amalfi‐part mesés vilá­ga

Az Amalfi‐part része­ként az UNESCO Világörökség lis­tá­ján is sze­re­pel.

2017. május 12.

Bergen, igazi gyöngy­szem, amit egy­szer lát­nunk kell

Norvégia máso­dik leg­na­gyobb váro­sa, a fjor­dok kapu­ja vagy egy­sze­rű­en hív­ják csak az “eser­nyők váro­sá­nak” is. Meglátni róla egy fotót és bele­sze­ret­ni, ennyi volt csu­pán.

2017. május 10.

Bruges, ahogy mi sze­ret­nénk látni

Bruges, a bájos kis belga város Flandria tar­to­mány­ban ren­ge­teg turis­tát vonz min­den évszak­ban.

2017. május 7.

Eindhoven vagy mire jó egy eind­ho­ve­ni rep­jegy?

Hollandia 5. leg­na­gyobb váro­sa épp­úgy lehet úti cél vagy épp kiin­du­ló­pont. Legyen inkább mind­ket­tő.

2017. május 5.

Bakancslista Madridhoz

Első talál­ko­zá­sunk élmé­nyei és aján­lom bakancs­lis­tá­já­ra vegye fel min­den­ki.

2017. május 2.

Új úti­cél a bakancs­lis­tán­kon: Palanga

Balti‐tenger part­ján fekvő hosszú homo­kos ten­ger­part­tal ren­del­ke­ző nya­ra­ló­hely Litvániában.