2017. május 30.

Ther­mal Hotel Visegrád****superior, Viseg­rád

Volt alkal­munk kicsit köze­lebb­ről is meg­is­mer­ked­ni a Duna­ka­nyar egyik leg­nép­sze­rűbb szál­lo­dá­já­val és élmé­nye­ink­ről, tapasz­ta­la­ta­ink­ról most egy össze­fog­la­ló is készült.

2017. május 29.

Hét­vé­gi uta­zá­sok, melyek hiá­nyoz­nak még

Elkezd­tem össze­ír­ni egy lis­tát, melyek azok a helyek, ame­lye­ket egy nap, egy hét­vé­ge alatt meg lehet láto­gat­ni és még hiány­zik az élmény, a pipa mel­lő­lük.

2017. május 24.

Gyi­mes és az Ezer­éves határ

Csík­sze­re­dá­ból ahogy a Gyi­me­sek völ­gyé­be eresz­ke­dünk, még Gyi­mes­fel­ső­lok hatá­rá­ban van egy “mese­há­zi­kó”, ahol min­dig úgy érzem, haza­ér­ke­zem.

2017. május 17.

Vital Hotel Nau­tis****, Gár­dony

A hét­vé­gét hazai tájon, a Velencei-tó part­ján töl­töt­tük és a Vital Hotel Nau­tis négy­csil­la­gos szál­lo­da ven­dé­gei vol­tunk Gár­dony­ban.

2017. május 16.

Lissza­bon­tól Por­tó­ig – VIDEO beszá­mo­ló

Uta­zá­sunk tör­té­ne­te vide­ó­in­kon keresz­tül.

2017. május 15.

Posi­ta­no, az Amalfi-part mesés vilá­ga

Az Amalfi-part része­ként az UNES­CO Világ­örök­ség lis­tá­ján is sze­re­pel.

2017. május 12.

Ber­gen, iga­zi gyöngy­szem, amit egy­szer lát­nunk kell

Nor­vé­gia máso­dik leg­na­gyobb váro­sa, a fjor­dok kapu­ja vagy egy­sze­rű­en hív­ják csak az “eser­nyők váro­sá­nak” is. Meg­lát­ni róla egy fotót és bele­sze­ret­ni, ennyi volt csu­pán.

2017. május 10.

Bru­ges, ahogy mi sze­ret­nénk lát­ni

Bru­ges, a bájos kis bel­ga város Fland­ria tar­to­mány­ban ren­ge­teg turis­tát vonz min­den évszak­ban.

2017. május 7.

Eind­ho­ven vagy mire jó egy eind­ho­ve­ni rep­jegy?

Hol­lan­dia 5. leg­na­gyobb váro­sa épp­úgy lehet úti cél vagy épp kiin­du­ló­pont. Legyen inkább mind­ket­tő.

2017. május 5.

Bakancs­lis­ta Mad­rid­hoz

Első talál­ko­zá­sunk élmé­nyei és aján­lom bakancs­lis­tá­já­ra vegye fel min­den­ki.

2017. május 2.

Új úti­cél a bakancs­lis­tán­kon: Palan­ga

Balti-tenger part­ján fek­vő hosszú homo­kos ten­ger­part­tal ren­del­ke­ző nya­ra­ló­hely Lit­vá­ni­á­ban.