2017. április 30.

“Fapa­dos jára­tok” Buda­pest­ről

Elér­he­tő úti­cé­lok gyűj­te­mé­nye (ada­tok: 2017. ápri­lis)

2017. április 28.

Braga – Por­tu­gá­lia imád­ko­zó váro­sa

Kirán­du­lás Por­tó­ból – a plusz egy beszá­mo­ló, a soro­zat 6. része­ként

2017. április 27.

Por­to – a dol­gos város

Por­tu­gá­lia máso­dik leg­na­gyobb váro­sa és Lissza­bon mel­lett a leg­lá­to­ga­tot­tabb a turis­ták által. A beszá­mo­ló soro­zat 5. részé­ben ezt a várost pró­bá­lom köze­lebb hoz­ni nek­tek.

2017. április 25.

Figu­e­i­ra da Foz és Coimb­ra – kité­rő Lissza­bon és Por­to közt

Por­tu­gál kalan­do­zá­sunk 4. részé­ben Figu­e­i­ra da Foz cso­dás ten­ger­part­já­ról és Coimb­ra han­gu­la­tos város­né­zé­sé­ről esik szó.

2017. április 23.

Estoril – óce­án­part és tör­té­ne­lem óra

A beszá­mo­ló soro­zat 3. része Lissza­bon­tól nyu­gat­ra kala­u­zol, az egyik leg­ked­vel­tebb strand­ra és nagyon helyes kis­vá­ros­ba, Estoril­ba.

2017. április 21.

Lissza­bon – város­né­zés a leg­ja­vá­ból

Min­dent lát­ni aka­runk Lissza­bon­ból, szép fotó­kat aka­runk készí­te­ni! –  per­sze, hogy ezzel az elha­tá­ro­zás­sal város­né­zé­sünk több, mint két napos­ra sike­rült. Hogy mi fért bele és hogyan, olvas­sá­tok az élmény­be­szá­mo­ló 2. részét.

2017. április 19.

Lissza­bon, Belém – az első lépé­sek por­tu­gál föl­dön

Uta­zá­sunk első nap­ja­it Lissza­bon­ban töl­töt­tük, így az élmény­be­szá­mo­lók első része itt kez­dő­dik, pon­to­sab­ban Belém­ben. Indul­ha­tunk?

2017. április 17.

Lissza­bon­tól Por­tó­ig – kis­okos

Hasz­nos infor­má­ci­ó­kat, taná­cso­kat talál­hat itt min­den uta­zó, aki egy rövid város­lá­to­ga­tást ter­vez Lissza­bon­ba vagy Por­tó­ba, vagy akár egy hosszabb kaland­ra vágyik Por­tu­gá­li­á­ban.

2017. április 2.

Bras­só – egy iga­zi hét­vé­gi prog­ram

Bras­só a Cenk hegy lábá­nál fek­vő viha­ros tör­té­nel­met meg­élt város, jelen­leg kb. 10% magyar lakos­ság­gal. Romá­nia egyik leg­na­gyobb váro­sa és fon­tos köz­le­ke­dé­si cso­mó­pont is, vala­mint a hoz­zá­tar­to­zó Pojan­ab­ras­só köz­ked­velt téli úti­cél a síe­lők, snow­boar­do­sok köré­ben.