2017. április 30.

“Fapados jára­tok” Budapestről

Elérhető úti­cé­lok gyűj­te­mé­nye (ada­tok: 2017. ápri­lis)

2017. április 28.

Braga – Portugália imád­ko­zó váro­sa

Kirándulás Portóból – a plusz egy beszá­mo­ló, a soro­zat 6. része­ként

2017. április 27.

Porto – a dol­gos város

Portugália máso­dik leg­na­gyobb váro­sa és Lisszabon mel­lett a leg­lá­to­ga­tot­tabb a turis­ták által. A beszá­mo­ló soro­zat 5. részé­ben ezt a várost pró­bá­lom köze­lebb hozni nek­tek.

2017. április 25.

Figueira da Foz és Coimbra – kité­rő Lisszabon és Porto közt

Portugál kalan­do­zá­sunk 4. részé­ben Figueira da Foz cso­dás ten­ger­part­já­ról és Coimbra han­gu­la­tos város­né­zé­sé­ről esik szó.

2017. április 23.

Estoril – óce­án­part és tör­té­ne­lem óra

A beszá­mo­ló soro­zat 3. része Lisszabontól nyu­gat­ra kala­u­zol, az egyik leg­ked­vel­tebb strand­ra és nagyon helyes kis­vá­ros­ba, Estorilba.

2017. április 21.

Lisszabon – város­né­zés a leg­ja­vá­ból

Mindent látni aka­runk Lisszabonból, szép fotó­kat aka­runk készí­te­ni! –  per­sze, hogy ezzel az elha­tá­ro­zás­sal város­né­zé­sünk több, mint két napos­ra sike­rült. Hogy mi fért bele és hogyan, olvas­sá­tok az élmény­be­szá­mo­ló 2. részét.

2017. április 19.

Lisszabon, Belém – az első lépé­sek por­tu­gál föl­dön

Utazásunk első nap­ja­it Lisszabonban töl­töt­tük, így az élmény­be­szá­mo­lók első része itt kez­dő­dik, pon­to­sab­ban Belémben. Indulhatunk?

2017. április 17.

Lisszabontól Portóig – kis­okos

Hasznos infor­má­ci­ó­kat, taná­cso­kat talál­hat itt min­den utazó, aki egy rövid város­lá­to­ga­tást ter­vez Lisszabonba vagy Portóba, vagy akár egy hosszabb kaland­ra vágyik Portugáliában.

2017. április 2.

Brassó – egy igazi hét­vé­gi prog­ram

Brassó a Cenk hegy lábá­nál fekvő viha­ros tör­té­nel­met meg­élt város, jelen­leg kb. 10% magyar lakos­ság­gal. Románia egyik leg­na­gyobb váro­sa és fon­tos köz­le­ke­dé­si cso­mó­pont is, vala­mint a hoz­zá­tar­to­zó Pojanabrassó köz­ked­velt téli úti­cél a síe­lők, snow­boar­do­sok köré­ben.