Gyalogtúra Bray‐től Greystones‐ig, egy dub­li­ni út mar­gó­ján

2017. október 4.

Dublin köz­pont­já­ból mint­egy óra alatt elér­he­tő Bray, a han­gu­la­tos kis ten­ger­par­ti város­ka a DART, azaz az elő­vá­ro­si vonat jára­ta­i­val. Erről a tüne­mé­nyes hely­ről már írtam nek­tek. Bray azon helyek egyi­ke, ahol a parti sétá­nyon sétál­va, a helyi épü­le­te­ket és a tájat szem­lél­ve belém­ha­sí­tott, hogy „itt tud­nék élni!“

A ten­ger­part mel­lett kirán­du­lás­ra, gya­log­tú­rá­ra is remek kiin­du­ló­pont, hiszen egy alap­ve­tő­en 7 km hosszú ten­ger­par­ti út a szik­lás hegy­ol­da­lon át össze­kö­ti a követ­ke­ző kis­vá­ros­sal, Greystones‐szal. Az út neve hiva­ta­lo­san Bray to Greystones Cliff Walk. Az utat mind­két irány­ból végig­jár­hat­juk, de a leg­prak­ti­ku­sabb Dublinból Bray‐be érkez­ni a DART‐tal, elidőz­ni a ten­ger­pa­ron, majd az úton végig­ha­lad­va meg­ér­kez­ni Greystones kikö­tő­jé­be, ahol egy csé­sze kávé mel­lett meg­pi­hen­he­tünk, innen pedig a DART‐tal vagy akár busszal könnyen vissza­jut­ha­tunk Dublin bel­vá­ro­sá­ba.

Az út Bray ten­ger­par­ti sétá­nyá­ról indul és bár­ki­nek aján­la­ni tudom, nem mond­ha­tó nehéz túrá­nak, sok­kal inkább egy pano­rá­ma séta­út­nak. Könnyen vál­lal­ha­tó idő­sebb vagy gye­rek­kel uta­zók­nak, a helyi­ek sokan kutya­sé­tál­ta­tás­ként jár­ják végig az utat, vagy leg­alább­is egy részét. Kényelmes tem­pó­ban, meg­áll­va egy‐egy fotó ked­vé­ért és hogy meg­cso­dál­juk a nem­min­den­na­pi kilá­tást, nagy­já­ból két – két és fél óra az út. A Wicklow hegy­ség része­ként szá­mos érde­kes állat‐ és növény­fajt fedez­he­tünk fel utunk során, s idő­kö­zön­ként ismer­te­tő táb­lá­kat is talá­lunk kihe­lyez­ve. Érdekessége, hogy a part men­tén a vas­út­vo­nal felett halad el, így egy‐egy pon­ton ész­re­ve­het­jük, ahogy épp elő­buk­kan egy sze­rel­vény az alag­út­ból vagy alat­tunk robog el a messze­ség­be. A kilá­tás az Ír‐tengerre, Bray‐re és Greystones‐ra káp­rá­za­tos. Aki pre­fe­rál­ja a veze­tett túrá­kat, szá­muk­ra jó hír, hogy a helyi turisz­ti­kai iro­dá­ban fog­lal­koz­nak szer­ve­zés­sel, és részt lehet venni angol és fran­cia nyel­vű veze­té­sen.

Mindenképp aján­lott prog­ram, ha Dublinba láto­gat­tok pár napra, nem fog­já­tok meg­bán­ni.

Addig is gyer­tek, jár­já­tok velünk végig kép­ze­let­ben:

Hozzászólás

  • Google Translate

  • Kövess min­ket:

  • Hírlevél

  • Booking.com Booking.com
  • Legnépszerűbb bejegy­zé­sek