Eindhoven vagy mire jó egy eind­ho­ve­ni rep­jegy?

2017. május 7.

Hollandia 5. leg­na­gyobb váro­sa épp­úgy lehet úti cél vagy épp kiin­du­ló­pont. Legyen inkább mind­ket­tő. Mit érde­mes a város­ban meg­néz­ni, merre indul­ha­tunk tovább?

A Hollandia déli részén fekvő város nem tar­to­zik a tipi­kus úti célok közé, ha azon tör­jük a fejün­ket, hova utaz­zunk. Földrajzi elhe­lyez­ke­dé­sé­nek köszön­he­tő­en, és mert Budapestről és Debrecenből is köz­vet­len wiz­zair jára­tok­kal elér­he­tő, illet­ve amel­lett hogy érde­mes itt is eltöl­te­ni egy kis időt, könnyen indul­ha­tunk innen több cso­dá­la­tos, kalan­dos uta­zás­ra is.

Eindhoven, a művé­szet­ked­ve­lők és uta­zók mek­ká­ja

A város fej­lő­dé­sé­ben a mér­föld­kö­vet a 19. szá­za­di ipari for­ra­da­lom jelen­tet­te. Csatornákat, uta­kat és vas­út­há­ló­za­tot épí­tet­tek, ami­nek köszön­he­tő­en a város roha­mos fej­lő­dés­nek indult, a lát­ni­va­lók száma is növe­ke­dett. Eindhoven igazi hol­land han­gu­la­tú kis­vá­ros, jól kiépí­tett bicik­li­utak hálóz­zák be és meg­annyi bicik­li lát­vá­nya fogad­ja itt is a láto­ga­tót, han­gu­la­tos séták köz­ben lehet meg­is­mer­ni a bel­vá­rost régi épü­le­te­i­vel, sétá­ló­ut­cá­i­val, piac­cal. Az öt leg­na­gyobb hol­land tele­pü­lés közül itt a leg­na­gyobb a zöld terü­le­tek ará­nya, hatal­mas sza­bad­idős par­ko­kat jár­ha­tunk be.

Aki Eindhovenben jár, annak aján­lott meg­néz­ni a Philips Villanykörtegyárat. Az 1891‐ben ala­pí­tott gyár nagy­ban hoz­zá­já­rult a város fej­lő­dé­sé­hez és így Philips szob­ra több helyen is meg­je­le­nik a város­ban. A gyár ere­de­ti, első épü­le­té­ben múze­u­mot ren­dez­tek be, illet­ve múze­um­ked­ve­lők a Van Abbemuseum‐ot se hagy­ják ki, mely a kor­társ művé­szet remek­mű­ve­it mutat­ja be.

Budapestről és Debrecenből is két óra alatt elér­he­tő és a menet­rend­nek köszön­he­tő­en, akár egy napos kirán­du­lás­ra is kife­je­zet­ten ide­á­lis. Szerencsénkre a repü­lő­je­gyek több­nyi­re mér­sé­kelt áron fog­lal­ha­tó­ak szin­te bár­mi­lyen idő­szak­ban.

A 401‐es busz a köz­pon­ti pálya­ud­var – rep­tér között köz­le­ke­dik, mellyel már a bel­vá­ros­ba érke­zünk, ahon­nan gya­log távol­ság­ra talál­ha­tó szin­te min­den.

Elérhető váro­sok, merre tovább kér­dés nem lehet kér­dés

Talán kézen­fek­vő és mi is így, ennek a város­nak és rep­te­ré­nek köszön­he­tő­en jutot­tunk el low budget‐ből Amszterdamba fősze­zon­ban, ugyan­is a rep­tér­ről köz­vet­len busz­já­rat­tal elér­he­tő 1 óra 45 perc alatt. Utrechtbe szin­tén ezzel a járat­tal köz­vet­le­nül el lehet jutni. A jára­tot a Terravision üze­mel­te­ti, itt néz­he­ti­tek meg a menet­ren­det és az online fog­la­lást is itt intéz­he­ti­tek: http://www.terravision.eu/airport_transfer/bus-eindhoven-airport-amsterdam/ Korrekt kiszol­gá­lás, pon­tos menet­rend jel­le­mez­te őket. Egy kis gya­kor­la­ti infor­má­ció: Ha a repü­lő­té­ren a busz­meg­ál­lók felő­li olda­lon megyünk ki, akkor tovább egye­ne­sen el kell sétál­nunk az autó­köl­csön­ző épü­le­té­ig, ott fog meg­áll­ni a busz és ott lehet fel­száll­ni rá (ez nem volt annyi­ra egy­ér­tel­mű és jól kitáb­lá­zott).

Bakancslistánkon sze­re­pel Flandria is, ahogy lát­hat­já­tok. Többször neki­áll­tam már szer­vez­ni ezt az uta­zá­sun­kat, de egy­elő­re még nem a kaland­ja­ink közt sze­re­pel, viszont jó ötlet, hogy egy Bruges – Gent – Antwerpen út bejá­rá­sa után a mind­össze más­fél órára elhe­lyez­ke­dő eind­ho­ve­ni rep­tér­re utaz­zunk és a haza­fe­le utat már innen repül­jük. Antwerpen – Eindhoven Airport között szin­tén a Terravision üze­mel­tet köz­vet­len shutt­le jára­to­kat.

Busszal egyéb­ként alig más­fél, két óra alatt Németország olyan váro­sai is meg­kö­ze­lít­he­tő­ek innen, mint Mönchengladbach, Düsseldorf vagy épp Köln. A köln‐i dóm is sze­rin­tem sokunk lis­tá­ján sze­re­pel egye­bek közt, azaz egy­szer látni kell. A Flixbus erre jó lehe­tő­sé­get kínál ver­seny­ké­pes ára­i­val, melyek­ről tájé­ko­zód­hat­tok és fog­lal­hat­tok is a https://www.flixbus.hu olda­lon. Jelenleg pél­dá­ul 2.190,- Ft egy busz­jegy Eindhoven – Düsseldorf távol­ság­ra, ez elég jól hang­zik sze­rin­tem… Köln ese­té­ben is 5.000,- Ft alatt fog­lal­ha­tó.

Vonattal Hollandia nagyobb váro­sai mint Amszterdam, Rotterdam, Utrecht vagy akár Maastricht is rövid időn belül elér­he­tő. Mi Amszterdamból a vissza­fe­le útra ezt pró­bál­tuk ki és nagyon kel­le­mes út volt, rövid időn belül város­köz­pont­ból köz­pont­ba érkez­tünk. Ez opti­má­lis meg­ol­dás volt az utunk­hoz, mivel így Amszterdam után eltölt­het­tünk Einhoven fel­fe­de­zé­sé­vel is, illet­ve kisebb pihe­nő­vel még majd­nem két napot mielőtt vissza­tér­tünk volna a hét­köz­na­pok­ba itt­hon.

A vonat jó válasz­tás Antwerpen‐be is, ha Eindhoven‐ben eltöl­tött idő után a köz­pon­ti pálya­ud­var­ról uta­zunk tovább Belgium felé.

Vonattal tör­té­nő uta­zá­sok ter­ve­zé­sé­hez, fog­la­lás­hoz tapasz­ta­la­tok alap­ján a https://www.nsinternational.nl/en oldalt ajánl­juk, minél előbb fog­lalsz annál jobb ára­kat fog aján­la­ni.

Kalandra fel, ha ked­vet kap­ta­tok! Mondanám, hogy min­den út Eindhovenbe vezet, de ez a mon­dás már félig fog­lalt, így annyit mon­dok inkább: néz­zé­tek meg, hova vihet egy eind­ho­ve­ni repü­lő­jegy.

Tartsatok velem tovább­ra is itt a blo­gon és köves­sé­tek face­book olda­lon a kaland­lis­ta bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez elér­je­nek.

 

Hozzászólás

  • Google Translate

  • Kövess min­ket:

  • Hírlevél

  • Booking.com Booking.com
  • Legnépszerűbb bejegy­zé­sek